VEHA archive


Independent Civil Photo Archive
Visual History of Belarus    

VEHA ARCHIVE


Independent Photo Archive of Visual History of Belarus 

︎
Najlepšy bok  

 


Region:
Brest    Viciebsk    Homieĺ    Hrodna    MahilioU    Minsk   ?NB-01-014-23-00018

1940-1950-х гг., в. Альшанка, Пінскі р-н, Брэсцкая вобл. Сястра мужа Надзеі Кісель (Мовчан). Крыніца: Беларускі архіў вуснай гісторыі. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

1940-1950s, Aĺšanka, Pinsk District; Brest Region. Nadzieja Kisieĺ's (maiden name Movčan) sister in law. Source: Belarusian Archive of Oral History. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-002-23-00008

1961 г., в. Здзітава, Бярозаўскі р-н, Брэсцкая вобл. Сяргей і Анастасія Глінская і іх дачка Ніна. Прадаставіла Анастасія Даніловіч. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

1961, Zdzitava, Biaroza District; Brest Region. Siarhiej and Anastasija Hlinski and their daughter Nina. Provided by Anastasija Danilovič. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-002-23-00007

1961 г., в. Здзітава, Бярозаўскі р-н, Брэсцкая вобл. Сяргей і Анастасія Глінская і іх дачка Ніна. Прадаставіла Анастасія Даніловіч. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

1961, Zdzitava, Biaroza District; Brest Region. Siarhiej and Anastasija Hlinski and their daughter Nina. Provided by Anastasija Danilovič. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-002-23-00134

1950-я гг., в. Здзітава, Бярозаўскі р-н, Брэсцкая вобл. Іван Васілеўскі з жонкай Марыяй. Прадаставіла Анастасія Даніловіч. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

The 1950s, Zdzitava, Biaroza district; Brest region. Ivan Vasilieŭski with his wife Maryia. Provided by Anastasija Danilovič. From the VEHA archive, 'The Best Side' collectionNB-01-011-23-00135

Пачатак 1950х гг., в. Сітніцкі Двор, Лунінецкі р-н, Брэсцкая вобл. Сяргей і Антаніна Анісімавы. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

Early 1950s, Sitnicki Dvor, Luninets district; Brest region. Siarhiej and Antanina Anisimaŭ. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-002-23-00002

1949-1950 гг., в. Здзітава, Бярозаўскі р-н, Брэсцкая вобл. Сяргей Васільевіч Глазоўскі. Прадаставіла Анастасія Даніловіч. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

The 1949-1950s, Zdzitava, Biaroza District; Brest Region. Siarhiej Vasiĺjevič Hlazoŭski. Provided by Anastasija Danilovič. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-002-23-00003

1955 г., в. Здзітава, Бярозаўскі р-н, Брэсцкая вобл. Іван Мікалаевіч Глінскі з сынам Іванам, дачкой Марыяй, Настай Рыгораўнай Глінскай (Казека) і Аленай Рыгораўнай Глінскай (Казека). Прадаставіла Анастасія Даніловіч. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

1955, Zdzitava, Biaroza District; Brest Region. Ivan Mikalajevič Hlinski with his son Ivan, daughter Maryja, Nasta Ryhoraŭna Hlinskaja (maiden name Kazieka) and Aliena Ryhoraŭna Hlinskaja (maiden name Kazieka). Provided by Anastasija Danilovič. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.


NB-01-014-23-00019 

1952-1953-я гг., в. Канюхі, Пінскі р-н, Брэсцкая вобл. Муж Валянціны Марвенюк з сябрамі. Крыніца: Беларускі архіў вуснай гісторыі. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

1952-1953s, Kaniuchi, Pinsk District; Brest Region. Valiancina Marvieniuk`s husband with friends. Source: Belarusian Archive of Oral History. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-014-23-00017

1940-1950-х гг., в. Альшанка, Пінскі р-н, Брэсцкая вобл. Надзея Кісель (Мовчан) з мужам. Крыніца: Беларускі архіў вуснай гісторыі. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

1940-1950s, Aĺšanka, Pinsk District; Brest Region. Nadzieja Kisieĺ (maiden name Movčan) with her husband. Source: Belarusian Archive of Oral History. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-014-23-00013

Сярэдзіна 1940-хх гг., Пінскі р-н, Брэсцкая вобл. Маладыя ў пасляваенныя гады. Прадаставіла Улляна М.. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

The mid-1940s, Pinsk District; Brest Region. Newlyweds in the post-war years. Provided by Uĺjana M. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-002-23-00005

Пачатак 1950-х гг., в. Здзітава, Бярозаўскі р-н, Брэсцкая вобл. Мікалай Васілеўскі. Прадаставіла Анастасія Даніловіч. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

Early 1950s, Zdzitava, Biaroza District; Brest Region. Mikalaj Vasilieŭski. Provided by Anastasija Danilovič. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-014-23-00016

1964 г., в. Альшанка, Пінскі р-н, Брэсцкая вобл. Стрыечная сястра. Прадаставіла Надзея Кісель. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

1964, Aĺšanka, Pinsk District; Brest Region. Cousin. Provided by Nadzieja Kisieĺ. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-009-23-00009

18 лістапада 1959 г., в. Бушмічы, Камянецкі р-н, Брэсцкая вобл. Сям'я Маруціч. Прадаставіла Іна Мельнік. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

November 18, 1959, Bušmičy, Kamieniec District; Brest Region. The Marucičs. Provided by Ina Mieĺnik. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-009-23-00011

1960 г., в. Юўсічы, Камянецкі р-н, Брэсцкая вобл. Міхаіл і Вольга Карнялюк з дзецьмі Міхаілам, Валянцінай і Мікалаем. Прадаставіла Іна Мельнік. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

1960, Juŭsičy, Kamieniec District; Brest Region. Michail and Voĺha Karnialiuk with children Michail, Valiancina and Mikalaj. Provided by Ina Melnik. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.


NB-01-014-23-00015

Сярэдзіна 1940-хх гг., Пінскі р-н, Брэсцкая вобл. Маладыя ў пасляваенныя гады. Прадаставіла Улляна М.. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

The mid-1940s, Pinsk District; Brest Region. Newlyweds in the post-war years. Provided by Uĺjana M.. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-001-23-00001

1 верасня 1956 г., г. Баранавічы, Брэсцкая вобл. І. Б. Кузьма і Уладзімір Вальковіч. Прадаставіла Ася Вальковіч. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

September 1, 1956, Baranavichy, Brest Region. I. B. Kuźma and Uladzimir Vaĺkovič. Provided by Asia Vaĺkovič. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-014-23-00014

Сярэдзіна 1940-хх гг., Пінскі р-н, Брэсцкая вобл. Маладыя ў пасляваенныя гады. Прадаставіла Улляна М.. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

The mid-1940s, Pinsk District; Brest Region. Newlyweds in the post-war years. Provided by Uĺjana M.. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-002-23-00004

Каля 1958 г., в. Здзітава, Бярозаўскі р-н, Брэсцкая вобл. Міхаіл Цірковіч, Мікалай Казека і Сяргей Глінскі. Прадаставіла Анастасія Даніловіч. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

Around 1958, Zdzitava, Biaroza District; Brest Region. Michail Cirkovič, Mikalaj Kazieka and Siarhiej Hlinski. Provided by Anastasija Danilovič. From the VEHA archive, 'The Best Side ' collection.NB-01-009-23-00010

31 студзеня 1960 г., в. Вярховічы, Камянецкі р-н, Брэсцкая вобл. Леанід Рыгоравіч і Надзея Дзмітрыеўна Маруціч. Прадаставіла Іна Мельнік. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

January 31, 1960, Viarchovičy, Kamieniec District; Brest Region. Lieanid Ryhoravič and Nadzieja Dzmitryjeŭna Marucič. Provided by Ina Mieĺnik. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.NB-01-002-23-00006

1965 г., в. Здзітава, Бярозаўскі р-н, Брэсцкая вобл. Пелагея Мартысевіч (Казека) з сынам Сяргеем і унучкай Таццянай. Прадаставіла Анастасія Даніловіч. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

1965, Zdzitava, Biaroza District; Brest Region. Pielahieja Martysievič (maiden name Kazieka) with his son Siarhiej and granddaughter Tacciana. Provided by Anastasija Danilovič. From the VEHA archive, 'The Best Side' collectionNB-01-014-23-00012

1940-1950 гг., Пінскі р-н, Брэсцкая вобл. Крыніца: Беларускі архіў вуснай гісторыі. Архіў VEHA, калекцыя 'Найлепшы бок'.

1940-1950s, Pinsk District; Brest Region. Source: Belarusian Archive of Oral History. From the VEHA archive, 'The Best Side' collection.Выкарыстанне матэрыялаў VEHA магчыма толькі з пісьмовага дазволу рэдакцыі ︎︎︎ archive.veha@gmail.com
Using materials from the VEHA archive is possible only with written permission of the editors. Email us archive.veha@gmail.com