VEHA archive


Independent Civil Photo Archive
Visual History of Belarus    

VEHA ARCHIVE


Independent Photo Archive of Visual History of Belarus 

︎
LUDZI LESU  


Region:
Brest    Viciebsk    Homieĺ    Hrodna    MahilioU    Minsk    ?


FP-01-001-23-00076

1950 г., г. Баранавічы. Валянціна Багушэвіч. Прадаставіў Максім Швед. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1950, Baranavičy. Valiancina Bahuševič. Provided by Maksim Švied. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection. 
 


FP-01-004-23-00002

1977-1978 гг., в. Красынічы. Прадаставіў Сяргей Ліневіч. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1977-1978, Krasyničy. Provided by Siarhiej Linievič. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection. FP-01-012-23-00049

1950-я гг., в. Загор’е. Прадаставіў музей-сядзіба “Пружанскі палацык”. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1950s, Zahorje. Provided by the Museum-Estate "Pruzhany Palace". From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.
 


FP-01-012-23-00075

1979 г., Тамашоў лясок, в. Зарытава. Аляксандр Таранда, Алена Кухарчык, Мікола Таранда. Аўтар здымка Мікола Таранд. Прадаставіў Мікола Таранда. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1979, Tamašoŭ wood, Zarytava. Aliaksandr Taranda, Aliena Kucharčyk and Mikola Taranda. Photographer Mikola Tarand. Provided by Mikola Taranda. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-000-23-00067

1969 г., Белавежская пушча. Зубр еўрапейскі. Аўтар здымку А.З. Стралков. Прадаставіў Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1969, Bielaviežskaja pušča. European bison. Photographer A.Z. Stralkov. Provided by Brest Regional Museum of Local Studies. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-006-24-00124

1957 г., в. Шчаглінкі, Брэсцкая вобл. Пяцістваловая сасна. Аўтар здымка Пётр Якаўлевіч Грыбань. Прадаставіў Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1957, Ščahlinki, Brest region. Five-stemmed pine. Photographer Piotr Jakaŭlievič Hrybań. Provided by Brest Regional Museum of Local Studies. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection. FP-01-000-24-00144

1972 г., Брэсцкая вобл. Паводка на Палессі. Аўтар здымка Міхаіл Уладзіміравіч Рыбнікаў. Прадаставіў Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1972, Brest region. Flood оn Paliessie. Photographer Michail Uladzimiravič Rybnikaŭ. Provided by of Brest Regional Museum of Local Studies. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection. 


FP-01-000-23-00066

Зубр. Прадаставіў Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

A European bison. Provided by Brest Regional Museum of Local Studies. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection. FP-01-012-23-00047

1957-1960 гг., г.п. Шэрашаў. Працаўнікі шэрашаўскага прамкамбіната. Прадаставіў музей-сядзіба “Пружанскі палацык”. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1957-1960, Šerašaŭ. Employees of the Šerašaŭ industrial complex. Provided by the Museum-Estate "Pruzhany Palace". From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-013-23-00068

1975 г., в. Пажэжын. Цар-дуб. Аўтар здымка Ўладзімір Нісонавіч Рыбніка. Прадаставіў Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1975, Pažežyn. The oak king. Photographer Michail Uladzimiravič Rybnika. Provided by Brest Regional Museum of Local Studies. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.


FP-01-001-23-00073

1950-я гг., г. Баранавічы. Процоўныя швейнай фабрыкі. Аўтар здымка Петрык Таранд. Прадаставіў Мікола Таранда. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1950s, Baranavičy. Employees of a garment factory. Photographer Pietryk Tarand. Provided by Mikola Taranda. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-012-23-00048

1930–я гг., г. Пружаны. Гімназісты і гімназісткі ў парку. Прадаставіў музей-сядзіба “Пружанскі палацык”. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1930s, Pružany. Secondary school students in the park. Provided by the Museum-Estate "Pruzhany Palace". From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-008-24-00126

в. Каротчын, Брэсцкая вобл. Урочышча Хаваншчына. Прадаставіў Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

Karotčyn, Brest region. Chavanščyna area. Provided of Brest Regional Museum of Local Studies. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-008-24-00125

1976 г., в. Каротчын, Брэсцкая вобл. Партызан Н.С. Клютко, урочышча Хаваншчына. Аўтар здымку А.П. Колесаў. Прадаставіў Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1976, Karotčyn, Brest region. Partisan N.S. Kliutko. Photographer A.P. Koliesaŭ. Provided by Brest Regional Museum of Local Studies. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.
 


FP-01-003-23-00065

1967 г., в. Дубіца. дуб-крэпасць, у якога вёў бой пагранічнік Аляксей Аляксандравіч Новікаў 22 чэрвеня 1941 г. Прадаставіў Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1967, Dubica. Oak-fortres, where the border guard Aliaksiej Aliaksandravič Novikaŭ fought on June 22, 1941. Provided by Brest Regional Museum of Local Studies. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-012-24-00146

1952 г., в. Зарытава, Ляхавіцкі р-н, Брэсцкая вобл. Сям’я Аляксея Іванавіча Карповіча. Аўтар здымка Петрык Таранда. Прадаставіў Мікола Таранда. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1952, Zarytava, Liachavičy district, Brest region. Aliaksiej Ivanavič Karpovič’s family. Photographer Mikola Taranda. Provided by of Mikola Taranda. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection. 
FP-01-011-23-00022

1920-1930 гг. Прадаставіў Лунінецкі краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1920s -1930s Provided by Luninets District Local History Museum. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-000-23-00039

1963 г., Ирына Валяр’янаўна Бялоцкая на экскурсіі ў Белавежскай пушчы. Прадаставіла Алена Гарыдавец. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1963, Bielaviežskaja pušča. Iryna Valiarjanaŭna Bialockaja on excursions. Provided by Aliena Harydaviec. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-012-23-00071

1962 г., Тамашовы лясок, в.Зарытава. Софія Максімаўна, Коля, Аліна, Шура, Іван, Міша, Каця, Аляксандр Таранда, Надзея, Тамара і Аляксандра Мацюшэнка, стаіць Міхаіл Таранда, Т. Аўтар здымка Петрык Таранд. Прадаставіў Мікола Таранда. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1962, Zarytava. Sofija Maksimaŭna, Kolia, Alina, Šura, Ivan, Miša, Kacia, Aliaksandr Taranda, Nadzieja, Tamara and Aliaksandra Maciušenka, Michail Taranda is standing, Tamašovy forest. Photographer Pietryk Tarand. Provided by Mikola Taranda. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-001-23-00072

1950-я гг., воз. Гаць. Аляксандра Таранда з невядомомай дзяўчынкай. Аўтар здымка Петрык Таранд. Прадаставіў Мікола Таранда. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1950s, the Hać lake. Aliaksandra Taranda and an unknown girl. Photographer Pietryk Tarand. Provided by Mikola Taranda. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-009-24-00099

1934 г., в. Падбельскія Агароднікі, Брэсткая вобл. Святкаванне Дня лесу. Прадаставіў Андрэй Асташэня. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1934, Padbieĺskija Aharodniki, Brest region. Forest Day celebration. Provided by Andrej Astašenia. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection. FP-01-012-24-00101

1958 г., г.п. Шэрашаў, Брэсцкая вобл. Працаўнікі шэрашаўскага прамкамбіната. Прадаставіў музей-сядзіба “Пружанскі палацык”. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1958, Šerašaŭ, Brest region. Employees of the Šerašaŭ industrial complex. Provided by the Museum-Estate "Pruzhany Palace". From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-012-24-00102

1968 г., Брэсцкая вобл. Мітынг ля магілы ахвяр фашызму ў Белавежскай пушчы. Прадаставіў музей-сядзіба “Пружанскі палацык”. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

1968, Brest region. Rally at the grave of WWII victims in Bielaviežskaja pušča. Provided by the Museum-Estate "Pruzhany Palace". From the VEHA archive, 'People of the forest' collection.FP-01-011-24-00092

В.Дзятлавічы, Брэсцкая вобл. Прадаставіў Лунінецкага краязнаўчага музея. Архіў VEHA, калекцыя 'Людзі лесу'.

Dziatlavičy, Brest region. Provided by Luninets District Local History Museum. From the VEHA archive, 'People of the forest' collection. Выкарыстанне матэрыялаў VEHA магчыма толькі з пісьмовага дазволу рэдакцыі ︎︎︎ archive.veha@gmail.com
Using materials from the VEHA archive is possible only with written permission of the editors. Email us archive.veha@gmail.com