VEHA archive


Independent Civil Photo Archive
Visual History of Belarus    

VEHA ARCHIVE


Independent Photo Archive of Visual History of Belarus 

︎

Region:Brest    Viciebsk    Homieĺ    Hrodna    MahilioU    Minsk    RB-01-001-23-00052

1945 г., в. Паланечка, Баранавіцкі р-н, Брэсцкая вобл. Танцы каля палацу Радзівілаў (знаходзіцца ў закансэрваваным стане). Прадаставіла Ала Жак. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1945, Palaniečka, Barnavičy district, Brest region. Dancing near the Radzivil Palace (conserved). Provided by Ala Žak. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.
 


RB-01-001-23-00053

1945 г., в. Паланечка, Баранавіцкі р-н, Брэсцкая вобл. Танцы каля палацу Радзівілаў (знаходзіцца ў закансэрваваным стане); у цэнтры Зінаіда Сіманчык, у белай сукенцы Надзея Сіманчык. Прадаставіла Ала Жак. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1945, Palaniečka, Barnavičy district, Brest region. Dancing near the Radzivil Palace (conserved); Zinaida Simančyk in the center, Nadzieja Simančyk in a white dress. Provided by Ala Žak. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.


RB-01-003-24-00088

1937 г., в. Старыя Пескі, Бярозаўскі р-н, Брэсцкая вобл. Верагодна, будынак ветранога млыну ў сядзібе Пуслоўскіх (не захаваўся). Фатограф Дзмітры Геаргіеўскі. Крыніца: Wikimedia. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1937, Staryja Pieski, Biaroza District, Brest region. Probably the building of the windmill in the Pusloŭski manor (not preserved). Photographer Dzmitry Hiearhijeŭski. Source: Wikimedia. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. 
 


RB-01-002-23-00013

1944 г., г. Брэст. Крыніца: Fortepan / Jezsuita Levéltár. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1944, Brest. Source: Fortepan / Jezsuita Levéltár. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-002-23-00055

1967-1969 гг., г. Брэст. Вид на кольцевые казармы ў Брэсцкай крэпасці. Прадаставіла Ганна Чабоўская. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1967-1969, Brest. A view of the ring barracks in the Brest fortress. Provided by Hanna Čaboŭskaja. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. 
 


RB-01-014-23-00001

1934 г., г. Пінск, Брэсцкая вобл. Штомесячны кірмаш перад касцёлам св. Станіслава (касцёл был канчаткова зруйнаваны ў 1953 г.). Крыніца: Fortepan / UWM Libraries. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1934, Pinsk, Brest region. Monthly fair in front of the church of St. Stanislaŭ (the church was finally demolished in 1953). Source: Fortepan / UWM Libraries. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-014-23-00030

Каля 1936 г., в. Гарадзішча, Пінскі р-н, Брэсцкая вобл. Касцёл св. Ганны (узарваны немецкімі вайскамі пры адступленні ў 1944 г.). Фатограф Генрык Паддэмбскі. Крыніца: Biblioteka Narodowa. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

About 1936, Haradzišča, Pinsk district, Brest region. The Church of St. Hanna (blow up by German troops during the retreat in 1944). Photographer Henryk Poddębski. Source: Biblioteka Narodowa. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-014-23-00048

1917 г., в. Гарадзішча, Пінскі р-н, Брэсцкая вобл. Сінагога (захавалася ў перабудаваным выглядзе). Крыніца: Wikimedia Commons. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1917, Haradzišča, Пінскі district, Brest region. Synagogue (preserved in a rebuilt form). Source: Wikimedia Commons. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-015-23-00038

Да 1932 г., г.п. Ружаны, Брэсцкая вобл. Брама палаца Сапегаў (захавалася, адрэстаўраваная пасля доўгага перыяду заняпада). Крыніца: Wikimedia Commons. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

Before 1932, Ružany, Brest region. The gate of the Sapieha Palace (preserved, restored after a long period of decline). Source: Wikimedia Commons. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.RB-01-004-24-00089

1934 г., г. Ганцавіцы, Брэсцкая вобл. Закладка касцёла Звеставання Найсвяцейшай Панне Марыі (касцёл разабраны ў 1957 г.). Крыніца: Wikimedia. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1934, Hancavicy, Brest region. The foundation of the Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary (the church was dismantled in 1957). Source: Wikimedia. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-008-24-00090

1931 г., г. Івацэвічы, Брэсцкая вобл. Сядзіба Юндзілаў (знаходзіцца ў закансэрваваным стане). Крыніца: Narodowe Archiwum Cyfrowe. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1931, Ivacevičy, Brest region. The estate of Jundzil (is in a preserved state). Source: Narodowe Archiwum Cyfrowe. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-010-24-00094

1918 г., г. Кобрын, Брэсцкая вобл. Рынак (сучасная плошча Свабоды). Крыніца: Wikimedia. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1918, Kobryn, Brest region. Market (modern Svabody Square). Source: Wikimedia. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-016-24-00101

20 кастрычніка 1936 г., г. Давыд-Гарадок, Столінскі р-н, Брэсцкая вобл. Раскопкі Замкавай гары. Крыніца: Narodowe Archiwum Cyfrowe. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

October, 1936, Davyd-Haradok, Stolin District, Brest region. Excavations of Castle Hill. Source: Narodowe Archiwum Cyfrowe. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. 

RB-01-015-23-00049

1935-1939 гг., г.п. Ружаны, Пружанскі р-н, Брэсцкая вобл. Мужчына на фоне палаца Сапегаў (палац знаходіцца ў зруйнаваным стане). Фатограф Йозэф Шыманчык. Крыніца: Muzeum Narodowy w Lublinie. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1935-1939, Ružany, Pružany district, Brest region. A man against the background of the Sapieha Palace (the palace is in a ruined state). Photographer Józef Szymańczyk. Source: Muzeum Narodowy w Lublinie. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.RB-01-002-23-00058

1975 г., г. Брэст. Брэсцкая крэпасць. Прадаставіў Расціслаў. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1975, Brest. Brest fortress. Provided by Rascislaŭ. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.RB-01-010-24-00092

1916 г., г. Кобрын, Брэсцкая вобл. Спаскі манастыр пасля пажару (у 1920-я гады адбудаваны, захваўся). Крыніца: Wikimedia. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1916, Kobryn, Brest region. Spasski Monastery after the fire (rebuilt in the 1920s, survived). Source: Wikimedia. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.
 


RB-01-002-23-00059

1975 г., г. Брэст. Ганаровая варта каля вечнага агню ў Брэсцкай крэпасці. Прадаставіў Расціслаў. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1975, Brest. The guard of honor near the eternal fire in the Brest fortress. Provided by Rascislaŭ. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-002-24-00086

1915 г., г. Брэст. Шашэйная вуліца (сёння Машэрава) ад скрыжавання з Паліцэйскай (сёння Савецкай). Крыніца: Wikimedia. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1915, Brest. Šašejnaja Street (today Mašerava Street) from the intersection with Palicejskaja Street (today Savieckaja Street) Source: Wikimedia. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.RB-01-002-23-00012

1944 г., г. Брэст. Выгляд на Цярэспальскія вароты Брэсцкай крэпасці ад ракі Буг. Крыніца: Fortepan / Jezsuita Levéltár. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1944, Brest. View of the Ciarespaĺ Gate of the Brest Fortress from the Buh River. Source: Fortepan / Jezsuita Levéltár. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-002-23-00062

Жнівень 1941 г., г. Брэст. Адольф Гітлер і Беніта Мусаліні падчас агляду захопленай Брэсцкай крэпасці. Крыніца: Narodowe Archiwum Cyfrowe. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

August 1941, Brest. Adolf Hitler and Benito Mussolini during the inspection of the captured Brest Fortress. Source: Narodowe Archiwum Cyfrowe. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-002-23-00060

1975 г., г. Брэст. Холмская брама Брэсцкай крэпасці. Прадаставіў Расціслаў. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1975, Brest. Cholmskaja Gate of the Brest Fortress. Provided by Rascislaŭ. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.
 


RB-01-002-23-00061

1975 г., г. Брэст. Брэсцкая крэпасць. Прадаставіў Расціслаў. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1975, Brest. Brest fortress. Provided by Rascislaŭ. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-002-23-00056

1975 г., г. Брэст. Сярод руін Белага палаца ў Брэсцкай крэпасці. Прадаставіў Расціслаў. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1975, Brest. Among the ruins of the White Palace in Brest Fortress. Provided by Rascislaŭ. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-015-23-00046

1922-1928 гг., г.п. Ружаны, Пружанскі р-н, Брэсцкая вобл. Замак Сапегаў (знаходзіцца ў зрйнаваным стане). Фатограф Міхал Афанасовіч. Крыніца: Narodowe Archiwum Cyfrowe. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1922-1928, Ružany, Pružany district, Brest region. Sapieha Castle (is in a dilapidated state). Photographer Michał Afanasovič. Source: Narodowe Archiwum Cyfrowe. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-014-24-00075

1916 г., г. Пінск, Брэсцкая вобл. Адзін з будынкаў старога рынка (камяніца зруйнаваная ў 1960-я гады). Крыніца: Wikimedia. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1916, Pinsk, Brest region. One of the buildings of the old market (the building was demolished in the 1960s) Source: Wikimedia. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-011-24-00100

Да 1939 г., а.г. Кажан-Гарадок, Лунінецкі р-н, Брэсцкая вобл. Брама сядзібы Шчытоў (страчаная). Крыніца: Narodowe Archiwum Cyfrowe. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

Until 1939, Kažan-Haradok, Luniniec District, Brest region. The gate of the Ščyt manor (lost). Source: Narodowe Archiwum Cyfrowe. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.

RB-01-002-23-00057

1975 г., г. Брэст. Руіны Белага палацў у Брэсцкай крэпасці. Прадаставіў Расціслаў. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1975, Brest. Ruins of the White Palace in the Brest Fortress. Provided by Rascislaŭ. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.RB-01-002-24-00085

1915-1918 гг., г. Брэст. Квартал па Шашэйнай вуліцы (сёння Машэрава) да скрыжавання з Беластоцкай (Савецкіх памежнікаў). Крыніца: Wikimedia. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1915-1918, Brest. A block along Šašejnaja Street (today Mašerava Street) to the intersection with Bielastockaja Street(Savieckich pamiežnikaŭ Street). Source: Wikimedia. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.RB-01-002-24-00084

1915-1918 гг., г. Брэст. Рог вуліц Тапалёвая і Мухавецкай (сёняшняя вуліцы 17 верасня і Інтэрнацыянальная). Крыніца: Wikimedia. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1915-1918, Brest. Corner of Tapaliovaja and Muchavieckaja Streets (today's 17 September and International Streets). Source: Wikimedia. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.RB-01-002-23-00025

1915 г., г. Брэст. Пажар. Крыніца: Biblioteka Narodowa. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1915, Brest. Fire. Source: Biblioteka Narodowa. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.RB-01-002-23-00026

1915 г., г. Брэст. Пажар. Крыніца: Biblioteka Narodowa. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1915, Brest. Fire. Source: Biblioteka Narodowa. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-002-23-00027

1915 г., г. Брэст. Пажар. Крыніца: Biblioteka Narodowa. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1915, Brest. Fire. Source: Biblioteka Narodowa. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.RB-01-014-23-00020

1921 г., г. Пінск, Брэсцкая вобл. Вялікая сінагога, зруўнаваная ў 1950-я гады. Фатограф Й. Зеліньскі. Крыніца: Wikimedia Commons. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1921, Pinsk, Brest region. The Great Synagogue, demolished in the 1950s. Photographer J. Zieliński. Source: Wikimedia Commons. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-015-23-00045

1918 –1939 гг., г.п. Ружаны, Пружанскі р-н, Брэсцкая вобл. Замак Сапегаў (знаходзіцца ў зрйнаваным стане). Крыніца: Narodowe Archiwum Cyfrowe. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1918 –1939, Ružany, Pružany district, Brest region. Sapieha Castle (is in a dilapidated state). Source: Narodowe Archiwum Cyfrowe. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-002-24-00082

1919 г., г. Брэст. Ваеннапалоння, верагодна, салдаты Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі ў чарзе ў лагеры, размешчаным на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці (музеіфікаваная ў зруйнаваным стане). Крыніца: Library of Congress. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1919, Brest. Prisoners of war, probably soldiers of the Workers' and Peasants' Red Army in line in a camp located on the territory of the Brest Fortress (museumized in a ruined state). Source: Library of Congress. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection.RB-01-002-24-00081

1919 г., г. Брэст. Ваеннапалонны, верагодна, салдат Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі ў лагеры, размешчаным на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці (музеіфікаваная ў зруйнаваным стане). Крыніца: Library of Congress. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1919, Brest. A prisoner of war, probably a soldier of the Workers' and Peasants' Red Army in a camp located on the territory of the Brest Fortress (museumified in a ruined state). Source: Library of Congress. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-002-24-00080

1919 г., г. Брэст. Украінскія ваеннапалонные афіцэры ў лагеры, размешчаным на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці (музеіфікаваная ў зруйнаваным стане). Крыніца: Library of Congress. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1919, Brest. Ukrainian POW officers in a camp located on the territory of the Brest Fortress (museumified in a ruined state). Source: Library of Congress. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-010-24-00091

1914 г., г. Кобрын, Брэсцкая вобл. Спаскі манастыр пасля пажару (у 1920-я гады адбудаваны, захваўся) Крыніца: Biblioteka Narodowa. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1914, Kobryn, Brest region. Spasski Monastery after the fire (rebuilt in the 1920s, preserved) Source: Biblioteka Narodowa. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. RB-01-010-24-00095

1916 г., г. Кобрын, Брэсцкая вобл. Рынак (сучасная плошча Свабоды). Крыніца: Wikimedia. Архіў VEHA, калекцыя 'Руіны Беларусі'.

1916, Kobryn, Brest region. Market (modern Svabody Square). Source: Wikimedia. From the VEHA archive, 'The ruins of Belarus' collection. 

 


Выкарыстанне матэрыялаў VEHA магчыма толькі з пісьмовага дазволу рэдакцыі ︎︎︎ archive.veha@gmail.com
Using materials from the VEHA archive is possible only with written permission of the editors. Email us archive.veha@gmail.com